جمعه, 31 فروردين 1403

در جشن بزرگ انتظار انتخابات شوراي  مركزي كانون ايثار برگزار گرديد .

چهارمين انتخابات شوراي مركزي كانون ايثار دانشجويان شاهد و ايثارگردانشگاه آزاد اسلامي مشهد روز دوشنبه 2/2/98 در مراسم جشن بزرگ انتظار برگزار گرديد و اعضاي شوراي مركزي با راي دانشجويان و به مدت يكسال  انتخاب شدند .

اسامي اعضاي شوراي مركزي كانون

1 – آقاي جواد رحمانيان دانشجوي رشته علوم سياسي مقطع دكترا جانباز 25%

2 – آقاي محمد خزاعي فدافن دانشجوي رشته حقوق مقطع كارشناسي فرزند جانباز 40%

3 – آقاي رضا شيخ حور رضايي دانشجوي رشته حقوق مقطع كارشناسي فرزند جانباز 30%

4 – آقاي حسين سبحاني دانشجوي رشته مهندسي شهرسازي مقطع كارشناسي فرزند جانباز 70%

5 – آقاي امير حسين ابراهيم زاده دانشجوي رشته پرستاري مقطع كارشناسي فرزند جانباز 25%

6 – آقاي ارميا فضلي دانشجوي رشته مديريت مالي مقطع كارشناسي فرزند جانباز 40%

7 – آقاي سيد علي رفيعي الحسيني دانشجوي رشته مديريت بازرگاني مقطع كارشناسي فرزند جانباز 50%

ستاد امور شاهد و ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي مشهد 

حاضرين در سايت

ما 26 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم