شنبه, 13 خرداد 1402

قابل توجه

دانشجويان شاهد و ايثارگر

تاريخ جلسات هم انديشي با رياست دانشكده ها جهت ثبت نام و شركت در جلسه به شرح ذيل اعلام مي گردد.

1 - دانشكده علوم پايه دوشنبه مورخ  92/9/11ساعت 12 الي 14

2 - دانشكده حقوق يكشنبه مورخ 92/9/17ساعت 9/30 الي 11

3 - دانشكده فني و مهندسي سه شنبه 92/9/19 ساعت 10 الي 11/30

حاضرين در سايت

ما 38 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم