چهارشنبه, 27 تیر 1397
ساختمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

قابل توجه دانشجويان شاهد و ايثارگر

بخشنامه جديد آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر در دوره هاي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، و دكترا دانشگاه آزاد اسلامي