پنج شنبه, 29 شهریور 1397
ساختمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

گزارش اردوي فرهنگي تفريحي شمال دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

اردوي فرهنگي و تفريحي دانشجويان شاهد و ايثارگر در دو دوره ويژ ه خواهران در مورخ 20/5/96 به تعداد 40 نفر شركت كننده به مدت 5 روز و در مورخ 23/5/96 ويژه برادران به تعداد 42 نفر به مدت 5 روز به مديريت حجت الاسلام حاج آقاي عابديني نژاد برگزار گرديد .

برنامه ها

1 – اجراي برنامه هاي فرهنگي اردو توسط حجة الاسلام عابديني نژاد

الف – اهدا كتاب حكايت آفتاب نگاهي به زندگي امام رضا ( ع ) وخلاصه نويسي آن توسط دانشجويان و پرداخت جايزه به بهترين خلاصه نويسي

ب – سخنراني با موضوع اهميت شهادت و ارزش شهيد و ايثارگر و عظمت دريا و تشابه قرآن به دريا

ج – بيان مسائل شرعي پس از اقامه نماز جماعت يوميه

د – تذكرات اخلاقي به صورت مرتب داخل اتوبوس و اردوگاه

2 – برنامه هاي تفريحي اردو

الف – استفاده از دريا در قسمت طرح سالم سازي

ب –استفاده ازاستخر شنا در داخل اردوگاه و امكانات ورزشي مورد تقاضاي دانشجو

ج – بازديد از جنگل تاريخي و مناظر زيباو سر سبزعباس آباد

د – گشت دريايي با استفاده از كشتي سواري در شهرستان بابلسر

ه – بازديد از بازار سنتي مركزي شهرستان بابلسر