پنج شنبه, 29 شهریور 1397
ساختمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

سوم خرداد سالروز آزاد سازي خرمشهر بر امام و امت شهيد پرور ايران مبارك باد