جمعه, 29 دی 1396
ساختمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

اسامي رابطين ستاد شاهد و امور ايثارگران در دانشكده ها

1 - آقاي مهدوي  - كارشناس آموزش - دانشكده پزشكي

2 - آقاي خدادادي - مسئول آموزش - دانشكده حقوق

3 - آقاي احمدزاده - رييس آموزش - مجتمع علوم انساني

4 - آقاي كريمي - كارشناس آموزش - دانشكده علوم پايه الهيه

5 - خانم معتمدي - كارشناس آموزش - دانشكده علوم پايه خيابان راهنمايي

6 - آقاي فريدوني - رييس دفتر رياست - مجتمع اموزشي گلبهار

7 - آقاي هاشمي - رييس آموزش - دانشكده هنر و معماري

8 - آقاي حيدر غلامي - رييس دفتر رياست - دانشكده فني و مهندسي

9 - آقاي اميني - كارشناس فوق برنامه - دانشكده تربيت بدني