چهارشنبه, 27 تیر 1397
ساختمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

             قابل توجه دانشجويان شاهد و ايثارگر

طي دستور العمل آموزش عالي بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، واحدهاي اخذ شده تابستان در زمره نيمسال هاي تحصيلي محاسبه نمي شود و پرداخت شهريه تحصيلي آن مشمول سقف سنوات نمي باشد . لذا كليه دانشجويان شاهد و ايثارگر در صورت تمايل مي توانند در ترم تابستان انتخاب واحد نمايند

ستاد شاهد و امور ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي مشهد