یکشنبه, 02 ارديبهشت 1397
ساختمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

شماره : 10/47581

تاريخ :95/7/10

شيوه نامه اجرايي آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته

مقدمه

شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي دانشگاه ازاد اسلامي همسو با متوليان و برنامه ريزان حوزه ي آموزش عالي كشور بازنگري آيين نامه ها، ضوابط و مقررات آموزشي را در صدر الويت هاي كاري خود قرار داده است . براي نيل به اين مقصود شيوه نامه اجرايي ايين نامه كارشناسي ارشد با همكاري و هماهنگي واحدها و مراكز دانشگاه آزاد اسلامي و بهره مندي از نظرات كارشناسان و متخصصان امر اموزش و همچنين با رعايت ضوابط كلي ايين نامه دوره كارشناسي ارشد مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تهيه و تدوين شده است. اميداست اين شيوه نامه چراغ راهي براي تمام جويندگان دانش در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران باشد

دوره كارشناسي ارشد: يك دوره تحصيلي كه پس از دوره كارشناسي آغاز مي شود و حداقل شامل 28 تا 32 واحد درسي است(بدون احتساب دروس جبراني و ترميم معدل و بر اساس سر فصل مصوب شوراي برنامه ريزي آموزشي وزارت)

شيوه آموزشي – پژوهشي: شيوه اي است كه محتواي برنامه درسي مربوط به آن علاوه بر واحدهاي درسي، مشتمل بر پايان نامه نيز مي باشد.

شيوه آموزشي : شيوه اي است كه دانشجو پس از گذراندن 32 واحد درسي دوره و بدون گذراندن پايان نامه دانش آموخته مي شود.

ماده 7 – تعداد واحدهاي درسي در دوره كارشناسي ارشد حداقل 28 و حداكثر 32 واحد است كه از اين تعداد در شيوه اموزشي – پژوهشي 6 واحد مربوط به پايان نامه و مابقي به صورت واحدهاي آموزشي مي باشد

ماده 15 – حداقل نمره قبولي در هر درس 12 و ميانگين كل قابل قبول در هر نيمسال 14 است

تبصره 1 : دانشجويي كه در هر نيمسال در يك يا چند درس، نمره قبولي كسب نكند، نمره آن درس يا دروس در همان نيمسال بي اثر شده و فقط در كارنامه تحصيلي ثبت و باقي مي ماند و در ميانگين نيمسال و كل لحاظ نمي شود.

تبصره 2: تسهيلات تبصره 1 ماده 15 شامل دانشجوياني كه به دليل حكم انضباطي ، نمره مردودي دريافت مي كنند نمي شود

ماده 23 : ملاك دانش آموختگي، داشتن ميانگين كل حداقل 14 بر اساس واحدهاي گذرانده آموزشي، دفاع از پايان نامه و كسب حداقل نمره 14 از پايان نامه است.

تبصره 3 : چنانچه دانشجويي تمام واحدهاي آموزشي دوره را با ميانگين كل حداقل 14 گذرانده باشد، ولي نتواند يا نخواهد از پايان نامه خود دفاع كند بايد در مدت مجاز تحصيلي ، معادل تعداد واحد پايان نامه و طبق نظز گروه آموزشي، واحد يا واحدهاي درسي مرتبط با رشته تحصيلي را اخذ و با ميانگين كل حداقل 14 بگذراند( نمرات اين دروس در ميانگين ترمي و كل لحاظ و محاسبه مي گردد) تا در دوره مذكور به شيوه آموزشي دانش آموخته شود. ندع شيوه دانش آموختگي در دانشنامه قيد مي شود.

ماده 28 : اين شيوه نامه در يك مقدمه، 28 ماده و 38 تبصره در جلسه شماره 232 مورخ 9/6/95 شوراي برنامه ريزي آموزشي و درسي دانشگاه و جلسه شماره 174 مورخ 24/6/95 هيات رئيسه دانشگاه به تصويب رسيد و جايگزين آيين نامه آموزشي قبل ( شماره 64860/40 مورخ 4/8/74 ) مي شود وبراي دانشجويان ورودي سال تحصيلي 96- 1395 و پس از آن لازم اجرا است .

حميد ميرزاده

رييس دانشگاه آزاد اسلامي

حاضرين در سايت

ما 26 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

جديدترين اخبار