چهارشنبه, 02 اسفند 1396

قابل توجه دانشجويان شاهد و ايثارگر

طي تصويب نامه هيئت وزيران مورخ 29/7/ 1395 شماره 8246/50558ت شرايط پرداخت شهريه و شرايط پرداخت شهريه ترم مشروطي از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران به شرح ذيل اعلام مي گردد

ماده 3 – تعداد نيمسال هاي پرداخت شهريه متناسب با آيين نامه هاي آموزشي مربوط در مقاطع تحصيلي به شرح زير تعيين مي شود،

الف – كارداني و كارشناسي ناپيوسته : چهار نيمسال تحصيلي ( دوره هاي پودماني علمي – كاربردي حداكثر هفت پودمان )

ب – كارشناسي پيوسته :‌هشت نيمسال تحصيلي و براي رشته هاي فني و مهندسي و كشاورزي يك نيمسال و براي دانشجويان پيام نور دو نيمسال اضافه مي شود.

پ – كارشناسي ارشد پيوسته : دوازده نيمسال تحصيلي

ت – دكتراي حرفه اي پزشكي : چهارده نيمسال تحصيلي

ث – دكتراي حرفه اي دامپزشكي : دوازده نيمسال تحصيلي

ج – دكتري پيوسته :‌پانزده نيمسال تحصيلي

چ – كارشناسي ارشد ناپيوسته : چهار نيمسال تحصيلي

ح – دكتري PhD . هشت نيمسال تحصيلي

خ – تخصص پزشكي : ده نيمسال تحصيلي

د – فوق تخصص : پنج نيمسال تحصيلي

تبصره 1 – در موارد خاص، افزايش سقف سنوات تحصيلي براي پرداخت شهريه به تشخيص كميسيوني با مسئوليت بنياد و عضويت نمايندگان وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و ـآموزش پزشكي با معرفي وزراي مربوط،حداكثر تا دو نيمسال امكان پذير مي باشد.

تبصره 2 – فارغ اتحصيلان مقاطع تحصيلي در دوره هاي روزانه دانشگاههاي دولتي مجددا در همان مقطع يا مقطع پايين تر مشمول بهره مندي از خدمات اين آيين نامه نمي شوند

تبصره 3 – مشمولين اين آيين نامه در هر مقطع فقط مي توانند يك بار از تسهيلات استفاده كنند .

تبصره 4 – واحدهاي اخذ شده تابستان در زمره نيمسال هاي تحصيلي محاسبه نمي شود و پرداخت شهريه تحصيلي آن مشمول سقف سنوات نمي باشد

ماده 4 – شهريه مشموليني كه بر اساس ضوابط مندرج در آيين نامه آموزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در مقاطع تحصيلي مختلف ، حد نصاب نمره را كسب نكرده و مشروط شوند ، در آن نيمسال تحصيلي مشمول دريافت شهريه از سوي بنياد نخواهند شد و پرداخت شهريه مربوط بر عهده دانشجو است .

ماده 5 – شهريه تحصيلي مشمولين شاغل به تحصيل در واحدهاي پرديس خودگردان و بين الملل داخل دانشگاه هاي دولتي يا غير دولتي ، حداكثر معادل شهريه همان رشته و مقطع تحصيلي در دانشگاه آزاد اسلامي داخل كشور محاسبه و پرداخت مي شود و باقيمانده شهريه بر عهده دانشجو است .

ماده 6 – مفاد اين آيين نامه شامل دانشجويان تبديل از خارج به داخل در صورت انتقال به دانشگاه دولتي روزانه نمي شود.

حاضرين در سايت

ما 48 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم