یکشنبه, 02 ارديبهشت 1397

 

قابل توجه دانشجويان شاهد و ايثارگر

هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/8/1392 بنا به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور و سازمان اوقاف و امور خيريه و تاييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد بند (95) قانون بودجه سال 1392 كل كشور، ايين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود.

آيين نامه اجرايي بند (95) قانون بودجه سال 1392 كل كشور

ماده 1 – در اين آيين نامه واژه ها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند.

الف – ايثارگران: مشمولان بند (ك) ماده (20) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389 – شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آنان، آزادگان و فرزندان و همسران آنان

ماده 2 – تعداد نيمسال هاي پرداخت شهريه متناسب با آيين نامه هاي آموزشي در مقاطع تحصيلي و به شرح ذيل خواهد بود :

 

 

الف – كارداني و كارشناسي ناپيوسته چهار نيمسال تحصيلي ( دوره هاي پودماني علمي – كاربردي پنج نيمسال)

ب – كارشناسي پيوسته هشت نيمسال تحصيلي

ج – دكتري حرفه اي چهارده نيمسال تحصيلي

د – كارشناسي ارشد ناپيوسته چهار نيمسال تحصيلي

ه – دكتري ph.D و تخصص پزشكي در هشت نيمسال تحصيلي

و – فوق تخصص پنج نيمسال تحصيلي

تبصره – در موارد خاص هر گونه تغيير در سقف سنوات پرداخت به تشخيص بالاترين مقام دستگاهها است، در غير اين صورت شهريه هر نيمسال تحصيلي اضافه بر عهده دانشجويان مشمول خواهد بود.

ماده 5 – چنانچه ضوابط مندرج در آيين نامه آموزشي دانشگاه در مقاطع تحصيلي توسط دانشجو احراز نگردد و دانشجو مشروط شود، بر اساس تعداد نيمسالهاي تحصيلي مشروطي و وضعيت آموزشي، پرداخت شهريه مندرج در اين ماده با احتساب كسر درصدهاي ذيل صورت مي پذيرد:

الف – در صورت يك نيمسال تحصيلي مشروطي شصت درصد از سقف شهريه پرداخت مي شود.

ب – در صورت دو نيمسال تحصيلي مشروطي چهل در صد از سقف شهريه پرداخت مي شود.

ج – دانشجوياني كه سه نيمسال تحصيلي مشروطي متناوب و بيشتر داشته باشند، حائز دريافت تسهيلات شهريه نخواهند شد.

تبصره – در صورتي كه دانشجو برابر آيين نامه آموزشي از مشروطي خارج گردد، صددرصد شهريه تحصيلي پرداخت مي گردد.

ماده 6 – شهريه پرداختي ايثارگران شاغل به تحصيل در واحدهاي پرديس خودگردان و بين الملل دانشگاههاي داخل كشور معادل شهريه همان رشته در دانشگاه آزاد اسلامي داخل كشور محاسبه و پرداخت مي گردد.

اسحاق جهانگيري

معاون اول رييس جمهور

حاضرين در سايت

ما 12 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم