شنبه, 13 خرداد 1402

ايين نامه اجرايي بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1395 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه 29/1/1395 با استناد به بند و تبصره بودجه كل كشور در سال95 آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود

دانشگاه ها و موسسات مورد تاييد وزراتخانه هاي علوم و بهداشت موظف به ثبت نام واخذ امتحانات بدون دريافت وجه از مشمولين اين آيين نامه در هر نيمسال تحصيلي مي باشند و دستگاه هاي اجرايي موظفند نسبت به پرداخت شهريه تحصيلي در حدود اعتبارات تخصيص يافته اقدام و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز موظف است تمهيدات لازم را براي تسويه حساب دانشگاه ها و موسسات در پايان هر دوره تحصيلي دانشجويان مشمول اتخاذ نمايد.

 

مشمولين آيين نامه تسهيلات شاهد و ايثارگر

فرزندان و همسران شهدا با كارت شناسايي نارنجي رنگ

جانبازان 25% به بالا با كارت شناسايي آبي رنگ به اتفاق همسر و فرزندان

آزادگان با كارت شناسايي سبز رنگ به اتفاق همسر و فرزندان

سقف سنوات و تعهد بنياد

كارداني و كارشناسي نا پيوسته چهار نيم سال تحصيلي

كارشناسي پيوسته هشت نيمسال تحصيلي ( در رشته هاي فني و مهندسي و كشاورزي به شرط عدم مشروطي يك نيمسال و براي دانشجويان پيام نور دو نيمسال اضافه ميشود)

كارشناسي ارشد ناپيوسته چهار نيمسال تحصيلي

دكتري حرفه اي پزشكي چهارده نيمسال و دكتري حرفه اي دامپزشكي دوازده نيمسال تحصيلي

دكتري phd  هشت نيمسال تحصيلي

پرداخت شهريه واحدهاي اخذ شده تابستان بلا مانع و در زمره نيمسالهاي تحصيلي و سنوات محاسبه نميشود

شرايط مشروطي دانشجو

در مقاطع كارداني و كارشناسي معدل زير 12 و مقطع كارشناسي ارشد معدل زير 14 مشروط مي باشد

اگر انتخاب واحد انجام شده سپس حذف ترم صورت گيرد آن ترم مشروطي منظور ميگردد

تعداد واحد هاي گذرانده زير 10 واحد در مقاطع كارداني و كارشناسي در هر ترم مشروطي لحاظ ميگردد

تعداد واحدهاي گذرانده زير6 واحد در مقطع كارشناسي ارشد در هر ترم مشروطي لحاظ ميگردد

اگر نيمسال دوم 95-94 مشروط نباشد نيمسال اول 96-95 صددرصد شهريه توسط بنياد پرداخت خواهد شد

اگر نيمسال دوم 95-94 مشروط باشد نيمسال اول 96-95 مشمول دريافت شهريه نمي باشد

تذكر 1: براي دانشجويان جديدالورودنيمسال اول شهريه صددرصد توسط بنياد رداخت و نيمسال هاي بعد بر اساس معدل نيمسال قبل مي باشد

تذكر 2:‌در صورتيكه دانشجو برابر آيين نامه از مشروطي خارج گردد صددرصد شهريه تحصيلي پرداخت ميگردد

تذكر 3: در خصوص دانشجويان شاهد و ايثارگري كه در نيمسال دوم 95-94 از مرخصي تحصيلي استفاده نموده اند و يا به هر دليلي معدل ندارند ملاك تشخيص معدل نيمسال قبلي كه داراي معدل باشد خواهد بود

تذكر 4: هزينه هاي فرهنگي، بيمه، مرخصي، تطبيق، انتقال، انصرلف، تغيير رشته و... توسط بنياد پرداخت نميشود

تذكر 5: احراز ايثارگري طبق كارتهاي ايثارگري بنياد كه نمونه آن به پيوست مي باشد و همچنين رعايت سقف سنوات الزامي مي باشد

در صورت هر گونه شبهه و سوال با مسئول واحد آموزش بنياد شهيد و امور ايثارگران منطقه يك مشهد آقاي غيبي تماس گرفته شود

تلفن تماس : 38423053  -   38401023 

حاضرين در سايت

ما 24 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم