سه شنبه, 16 خرداد 1402

بسمه تعالي

دستورالعمل اجرایي انتخاب دانشجویان شاهد و ایثارگر برتر علمي

برای شرکت در پنجمین جشنواره آموزشي تحصیلي )جایزه ملي ایثار( -

دوره ارزیابي )سال تحصیلي 99 - 98 )

مقدمه :

نظر به اینکه ، ارتقاء سطح تحصیلی و آموزشی فرزندان شاهد و ایثارگر از مهمترین اهداف طرح شاهد می باشد، لذا

به منظور افزایش انگیزه و تحرک تحصیلی و نیز ایجاد رقابت سازنده و اثر بخش در بین جامعه هدف طرح شاهد، افزایش

ممتازین در هر سال تحصیلی و از طرفی شناسایی و تجلیل از چهره های موفق و برتر، جشنواره جایزه ملی ایثار برای

دانشجویان شاهد و ایثارگر دارای رتبه های برتر تحصیلی در دو سطح استانی و سراسری طراحی شده است . لازم به ذکر است

در مرحله استانی از نفرات برتر هر یک از دوره های آموزشی در استان مربوطه تقدیر و تجلیل به عمل خواهد آمد و در مرحله

سراسری نیز ، مراسم تجلیل با مشارکت بنیاد شهید و امور ایثارگران و حضور منتخبین شاهد و ایثارگر برتر وزارتخانه های

علوم، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و حوزه های علمیه به عمل خواهد آمد .

الف( شرايط عمومي:

.1 مشمولان از نظر وضعیت ایثارگری: 1 همسر و فرزند شهید - 2 آزاده ، همسر و فرزند آزاده، - 3 جانبازان 25

درصد به بالا و همسر و فرزندان آنان .

.2 رعایت شئونات اسلامی، نداشتن محکومیت در کمیته های انضباطی و تخلفات.

.3 نداشتن سابقه مشکل آموزشی )مشروطی، مردودی در آزمون های جامع و ... (

.4 شرایط تحصیلی :

· دانشجویان مقاطع کارشناسی )پیوسته و ناپیوسته( و کارشناسی ارشد دو نیمسال آخر که دارای معدل

هستند

· دانشجویان مقطع دکترای حرفه ای )پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، دامپزشکی و دستیاری دامپزشکی(

بعد از آزمون علوم پایه

· دانشجویان مقطع Ph.D : بعد از آزمون جامع

· دانشجویان مقطع تخصص بالینی )دستیاری(: بعد از قبولی در دومین آزمون ارتقاء

.5 مدارک قابل ارائه : دانشجویان در همان دوره و مقطعی که در حال تحصیل می باشند.

.6 هر یک از فرمها، پس از تکمیل باید توسط معاونت ذیربط و یا بالاترین مقام حوزه مربوطه تأیید شود.

.7 واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه موظفند ضمن اطلاع رسانی به دانشجویان مدارک و مستندات واجدین شرایط را

بر اساس دستورالعمل ارسالی بررسی و پس از حصول اطمینان از صحت و تأیید آنها به همراه فرم شماره 5 به استان

مربوطه ارسال نمایند و استان ها نیز پس از بررسی و انتخاب برگزیدگان بر اساس ظرفیت اعلام شده فرم شماره 6 و

7 را تکمیل و به مرکز امور شاهد و ایثارگران سازمان مرکزی دانشگاه در مهلت مقرر ارسال نمایند.

ب( نحوه امتياز دهي:

نمره امتیاز کل 100 می باشد که به شرح ذیل محاسبه می شود:

مقاطع تحصیلي

امتیازات

کارشناسي)پیوسته و ناپیوسته(

کارشناسي ارشد ، دکترای حرفه ای

دکترای تخصصي ph.d ، تخصص بالیني

ایثارگری )فرم 1 )

5% )حداکثر 5 امتیاز(

آموزشي )فرم 2 )

50 % )حداکثر 50 امتیاز(

پژوهشي )فرم 3 )

25 % )حداکثر 25 امتیاز(

فرهنگي )فرم 4 )

20 % )حداکثر 20 امتیاز(

جمع کل

100 ( % 100__

ج : نحوه انتخاب برترين ها :

بر اساس شاخص های تعیین شده، انتخاب برترین ها طبق فرایند اجرایي زیر صورت خواهد گرفت .

-1 تکثیر و پخش پوستر اطلاع رسانی برگزاری پنجمین جشنواره آموزشی تحصیلی )جایزه ملی ایثار( به دانشجویان

جامعه هدف شاهد و ایثارگر بین دانشکده ها و مراکز آموزشی و سایت واحد دانشگاهی ) فایل پوستر رنگی جشنواره

در سایت مرکز امور شاهد و ایثارگران قابل دریافت و دانلود می باشد(.

-2 جمع آوری سوابق علمی ، پژوهشی و فرهنگی واجدان شرایط توسط واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی و

ارسال آن به مراکز استان ها همراه با تنظیم صورتجلسه انتخاب نفرات اول هر یک از دوره های آموزشی در مقاطع

کارشناسی ، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی )فرم شماره 5 ( حداکثر تا تاریخ 25 / 01 / 1400

-3 واحدهای مرکز استان ها با دریافت صورتجلسه و سایر مدارک و مستندات از واحدها و مراکز دانشگاهی ، نسبت به

تشکیل کمیته علمی و داوری حداکثر تا تاریخ 31 / 01 / 1400 متشکل از معاون آموزشی ، معاون دانشجویی و

فرهنگی ، معاون پژوهشی و فناوری ، معاون علمی حسب مورد در استان های فاقد معاون پژوهش و فناوری و مدیر

ستاد شاهد و ایثارگران در سطح استان اقدام و نفرات اول تا سوم هر یک از دوره های آموزشی که بالاترین امتیاز را

در بین واحدهای استان کسب نموده اند را انتخاب و طی صورتجلسه ای با تایید رئیس واحد دانشگاهی استان و

همچنین رئیس یا دبیر هیات امنای استان حداکثر تا تاریخ 5 / 02 / 1400 با تکمیل فرم شماره 6 و 7 به مرکز امور

شاهد و ایثارگران سازمان مرکزی دانشگاه به همراه سایر مستندات و مدارک ارسال نمایند .

-4 در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی کمیته علمی و داوری متشکل از نمایندگان حوزه آموزشی و تحصیلات

تکمیلی، فرهنگی و دانشجویی، مرکز امور شاهد و ایثارگران و نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران حداکثر تا تاریخ

22 / 02 / 1400 تشکیل و نسبت به انتخاب دانشجویان برتر علمی در هر یک از دوره های آموزشی با توجه به

سهمیه ای که از طرف بنیاد شهید و امور ایثارگران به دانشگاه اعلام می شود اقدام می نماید .

د : نحوه تجليل از منتخبين :

1 مرحله استاني : واحدهای مراکز استان ها مجازند نسبت به تهیه لوح تقدیر و کارت هدیه برای نفرات برگزیده هر یک از

دوره های آموزشی شامل )دکترای تخصصی ، کارشناسی ارشد ، دکترای حرفه ای و کارشناسی ( اقدام و طی مراسمی با نظر

واحد یا مرکز دانشگاهي تعیین و نسبت به تجلیل از دانشجویان نمونه و برتر علمی در استان با حضور مسئولان دانشگاه و بنیاد

شهید و امور ایثارگران از تاریخ 5 / 02 / 1400 لغایت 10 / 2 / 1400 اقدام و یک نسخه از گزارش را به مرکز امور شاهد و ایثارگران

سازمان مرکزی دانشگاه ارسال نمایند .

2 مرحله سراسري : سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با مشارکت بنیاد شهید و امور ایثارگران و با حضور منتخبین

برتر و نمونه شاهد و ایثارگر وزارت خانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و

پرورش و طلاب حوزه های علمیه ساکن در تهران، نسبت به برگزاری پنجمین دوره جشنواره آموزشی تحصیلی )جایزه ملی

ایثار( در تاریخ نیمه اول تیرماه 1400 با رعایت پروتکل های بهداشتی اقدام می نماید . در این جشنواره که با حضور رئیس

محترم دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران و همچنین وزرای محترم علوم، بهداشت، آموزش و

پرورش و رئیس محترم حوزه علمیه برگزار می شود مقرر شده است طبق سهمیه اعلامی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران

از منتخبین برتر شاهد و ایثارگر همزمان و به صورت آنلاین از طریق ویدیو کنفرانس تقدیر و تجلیل بعمل آید .__

حاضرين در سايت

ما 247 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم