شنبه, 13 خرداد 1402

طرح حمايت مالي  از برنامه هاي  شتاب دهنده فرهنگي هنري در حوزه كسب وكار فرهنگ هنر دانشگاه آزاداسلامي مشهد

پيشگفتار :
                دانشگاه به عنوان مركز آموزش هاي سطوح عالي وتحصيلات تكميلي وظيفه مهمي در آماده سازي نيروي انساني دردو  بخش علوم ومهارت ها را برعهده دارد تاكنون همواره دانشگاه در حوزه مهارت هاي فرهنگي .اجتماعي وهنري به ويژه در مقوله كسب وكاربا مشكل مواجه بوده واصولا اقدامات موثر وبرنامه محوردر اين امر انجام نشده است ازطرفي دانش آموختگان دانشگاه براي ورود به بازار كار وارائه خدمات علمي نتوانسته اند درجامعه موفق ظاهرشوند لذا نگاه متوليان باز كاروسرمايه به فارغ التحصيلان به عنوان افراد بي تجربه موجب شده جوانان دانشگاهي براي اشتغال با مشكل جدي مواجه شوند دفتر مطالعات فرهنگي واجتماعي دانشگا ه در نظر دارد با استفاده از اساتيد وصاحب نظران وصنعت گران بابرگزاري نشست ها وجلسات آموزش هاي مهارتي كسب وكار اقدام به شناسايي ايده هاي نووخلاقانه درر حوزه فرهنگ وهنر نمايد وباراهنمايي وهدايت اساتيد براي گروههاي داوطلب به ارائه توليدات فرهنگي در بازار كار وسرمايه اقدام نمايد كلياتي از بخش هاي مختلف اين طرح به شرح ذيل اعلام مي گردد .
ماده 1-اهداف :   
1-شناسايي وحمايت از  دانشجويان مستعد وخلاق در حوزه فرهنگ وهنر
2-شناساي ايده هاي نووخلاقانه در حوزه فرهنگ وهنر
3-مشاركت دانشجويان واساتيد در امور فرهنگي اجتماعي وهنري
4-حمايت از توليدات وكسب وكار فرهنگي وهنري
5-مهارت آموزي دانشجويان در حوزه كسب وكار واقتصاد بازار  
6-ايجاد درآمد واشتغال براي دانشجويان مستعد در اموفرهنگ وهنر
7-اجراي فرمان مقام معظم رهبري در امر توليد واشتغال واقتصاد مقاومتي
8-فعال سازي بخش فرهنگ وهنر دراقتصادكشور بويژه در حوزه گردشگري
ماده 2-مخاطبين طرح :
تمامي دانشجويان استادان وكارمندان دانشگاه آزاداسلامي مشهد مي توانند در فراخوان ايده هاي نوفرهنگي شركت نموده وپس از طي مراحل وشركت در تمامي برنامه ها مورد حمايت مالي وآموزشي دانشگاه قرار گيرند واز ثمرات خروجي ايده ها ي خود بهره مند شوند
ماده 3-بودجه :
هزينه هاي اجراي طرح از محل بودجه فرهنگي وامكانات سخت افزاري دانشگاه تامين شده وتا خروج نهايي محصول اوليه  وايده نو تمامي هزينه ها برعهده دانشگاه است
 ماده 4-اجراي طرح :
4-1دفتر مطالعات فرهنگي اجتماعي دانشگاه باانتشار فراخوان ايده هاي نوفرهنگي هنري از متقاضيان ثبت نام نموده وبا دعوت از اساتيد برگزيده كشوري در حوزه راه اندازي شتاب دهنده هاي فرهنگ وهنر اقدام به برگزاري جشنواره حضوري  به مدت 4ساعت  مي نمايد در برگزاري اين نشست شركت كنندگان با شركت در برنامه هاي آموزشي جشنواره با شيوه ها راهكارهاي موثر در حوزه كسب وكار وايده هاي خلاقانه آشنا شده وفرصت مي يابند از ظرفيت هاي خدادادي خود آگاه شده وافكار وانديشه هاي خود را براي ارائه ايده ها ي نو بكارگيرند
4-2 – پس از برگزاري نشست آموزشي نسبت به شناسايي تيم ها وگروه هاي 3تا 5نفره از شركت كنندگان براي شناسايي ايده ها وطرح هاي خلاقانه آنها اقدام شده  وبا برگزاري جلسات 2تا 4ساعت وبيشتر حسب نياز به صورت  مجزا دربين تيم هاي خلاق وبحث وتبادل نظر توسط اعضا مي بايست ايده اي نو به صورت مكتوب حد اقل دريك صفحه به دفتر مطالعات ارائه شود دراين نشست ها اساتيد باتجربه وصاحب نظران نيز به منظور كمك به داوطلبان همكاري خواهند نمود دانشگاه محل برگزاري نشست تيم ها وامكانات سخت افزاري ونرم افزاري را براي هرتيم آماده نموده وحمايت لازم را به عمل  مي آورد  
4-3-پس ازارائه ايده هاي گروهها. دانشگاه بانظر اساتيد نسبت به داوري  انتخاب سه تا پنج ايده برترفرهنگي هنري . اقدام نموده وتمامي هزينه هاي اجرايي طرحهاي  خلاقانه را جهت انجام مقدمات اجرايي وارائه نمونه محصول تامين مي نمايد اولويت در انتخاب ايده ها مواردي مانند نياز جامعه .عدم نمونه مشابه داخلي .درامد زايي مناسب .تعلق به حوزه فرهنگ وهنرايران اسلامي بويژه خراسان .وكسب وكار در بخش گردشگري است
4-4-زمان اجراي عملي طرح با درنظر گرفتن موضوع وكاركرد وابعاد هر طرح مي تواند ازيك تا شش ماه بوده كه برحسب هرطرح لازم است گزارش پيشرفت كاربه صورت  ماهانه به معاونت دانشجويي فرهنگي ارائه گردد پرداخت هزينه ها منوط به ارائه گزارش پيشرفت كار وتاييد دفتر مطالعات فرهنگي اجتماعي دانشگاه است
4-5-درصورتي كه طرح وايده فرهنگي منتج به ارائه محصول گردد مالكيت معنوي وحقوق قانوني آن متعلق به اعضاي گروه ارائه كننده بوده ودانشگاه تا 20درصد از درآمد هاي مذكور را به عنوان حامي اوليه طرح جهت جبران هزينه هاي انجام داده رامالك است كه اين امر از طريق عقد قرارداد بين دانشگاه وگروه ارائه كننده طرح در همان ابتداي كار منعقد مي گردد بديهي است در صورتي كه طرح به نتيجه نرسد واز موضوع كار خارج گردد هيچ هزينه اي از اعضاي تيم ارائه دهنده اخذ نمي گردد .

سيد حسين محتشمي                                                                    دكتر حسين پيماني زاد
رئيس اداره مطالعات فرهنگي اجتماعي دانشگاه                           معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه

حاضرين در سايت

ما 44 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم